กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อประชาชนชาวร้อยเอ็ดสุขภาพดี

พันธกิจ

 1. ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับมาตรฐานประเทศ
 2. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
 3. ควบคุมกำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
 4. พัฒนาระบบยาและเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา
 5. ศึกษาวิจัยและจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 1. Smart Regulation ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 2. Smart Consumer ส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 3. Smart Pharmacy ความมั่นคงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 4. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง คุ้มค่า ตามความจำเป็น
 5. Smart Service ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 6. Smart Organization องค์กรสมรรถนะสูง ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล