กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

101
HEALTH CONSUMER
PROTECTION DIVISION

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล
ระบบคุ้มครองผู้บริโภคยั่งยืน

บริการและงานของเรา

Our Services & Our Works

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา
การขออนุญาตด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง
สมุนไพร วัตถุเสพติด สถานพยาบาล นวดสปา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และด้านบริการสุขภาพ

การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กัญชา กัญชง สมุนไพร
อาหารปลอดภัย

พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ส่งเสริมความรอบรู้ ฉลาดซื้อ
อย.น้อย บวร.ร อสม.คุ้มครองผู้บริโภค
องค์กรผู้บริโภคเข้มแข็ง

พัฒนาร้านยา

ร้านยามาตรฐาน GPP
ร้านยาคุณภาพ
ร้านยาอบอุ่น

ยาปลอดภัยในชุมชน

ร้านชำสีขาว ปลอดยาอันตราย
ร้านยา คลินิก ใช้ยาสมเหตุสมผล

ภาคีเครือข่ายร่วมใจ

โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน

เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
การจัดการและสื่อสารแจ้งเตือนภัย
NemoCare KBS101 HPVC

ความปลอดภัยด้านยา

โรงพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัย
การใช้ยาสมเหตุสมผล Rational Drug Use
อาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เภสัชกรรมปฐมภูมิ

บริหารเวชภัณฑ์

การจัดหา วิเคราะห์ความคุ้มทุน
ระบบการส่งต่อ และสำรองยา
การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบภายใน

พัฒนาสถานประกอบการ

มาตรฐาน GMP
อบรมผู้ควบคุมการผลิต

ธุกจบริการสุขภาพ

นวด สปา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชมรมนวดสปาสาเกตุ
โรงเรียนอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับประชาชน

บริการให้คำแนะนำ การปรึกษา การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ