อย. ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมเสริมพลังผู้ประกอบการพื้นที่เป้าหมายเศรษฐกิจฐานราก