อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนระดับอำเภอ