อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ครั้งที่ 1/2567