สสจร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเตรียมเข้าสู่มาตรฐานสากล