1
2
previous arrow
next arrow

แบบฟอร์มพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

 1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 2. ตัวอย่างภาพถ่ายการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรฐานแบบตรวจอนุญาตคลินิก
  1. ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ คลินิกเวชกรรม (PDF)
  2. ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ คลินิกกายภาพบำบัด (PDF)
  3. ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ คลินิกทันตกรรม (PDF)
 3. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม (word)
 4. คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (word)
 5. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตฯ
  5.1 เปลี่ยนชื่อคลินิก (word) 
  5.2 เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (word)
  5.3 เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (word)
  5.4 เปลี่ยนเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด
  (ตามที่ทางราชการกำหนด) (PDF)
  5.5 เปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (word)
  5.6 เปลี่ยนแปลง วัน/เวลาเปิดทำการ (word)
 6. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือลักษณะของสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
  *ให้ยื่นคำขอแบบ สพ. 16 (word)
  การลดหรือเพิ่มแผนกบริการ/เตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก
  การลดหรือเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด
  – การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
  – การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่/การดัดแปลงอาคาร
 7. คำขอใบแทน
  7.1 คำขอใบแทน ใบอนุญาตให้ดำเนินการของสถานพยาบาล (word)
  7.2 คำขอใบแทน ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ ขอใบแทนสมุดทะเบียน (word)
 8. แบบฟอร์มแจ้งเลิก
  8.1 แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (word)
  8.2 แจ้งเลิกเป็นผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (word)
  8.3 แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (word)
 9. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล (word)
 10. หนังสือมอบอำนาจ (word)

การขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาล

 1. ใบคำขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาล (PDF)
 2. คำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล (PDF)
 3. ตัวอย่างข้อความโฆษณา (PDF)

แบบคำขอสถานพยาบาล (สพ.) สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ฺBureau of Sanatorium and Art of Healing)

 • สพ ๑ คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (PDF)
 • สพ ๒ แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลผระเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (PDF)
 • สพ ๓ คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (PDF)
 • สพ ๔ แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (PDF)
 • สพ ๕ คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๖ หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (PDF)
 • สพ ๗ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๘ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • สพ ๙ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • สพ ๑๐ คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๑ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๓ คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๔ หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย (PDF)
 • สพ ๑๕ คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๖ คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๗ หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๘ คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการ
  สถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๑๙ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 • สพ ๒๐ คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๒๑ คำขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ (PDF)
 • สพ ๒๒ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (PDF)
 • สพ ๒๓ รายงานประจำปีสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (PDF)
 • สพ ๒๔ รายงานประจำปีสำหรับสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (PDF)
 • แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำปี พ.ศ. 2562 (PDF)
 • แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) 11 สาขา
  (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2561-2562)
  1. แบบการตรวจมาตรฐานการบริการ ลักษณะ และการประกอบกิจการสถานพยาบาล (PDF)
  2. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการด้านเวชกรรม (PDF)
  3. แบบการตรวจประเมินดด้านการบริการด้านทันตกรรม (PDF)
  4. แบบการตรวจประเมินบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (PDF)
  5. แบบการตรวจประเมินด้านบริการเภสัชกรรม (PDF)
  6. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการเทคนิคการแพทย์ (PDF)
  7. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการทางรังสีวิทยา (PDF)
  8. แบบการตรวจประเมินด้านการบริการกายภาพบําบัด (PDF)
  9. แบบการตรวจประเมินด้านเครื่องมือและการจัดการ (PDF)
  10. แบบการตรวจมาตรฐานด้านอาคาร (PDF)
  11. แบบการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (PDF)

สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ห้องพยาบาลในโรงงาน, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่)

 1. แจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลในโรงงาน (สพ.อ.1) (word)
 2. แจ้งการใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ (สพ.อ.3) (PDF)
 3. แจ้งสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมาย ออกให้บริการฯเป็นการชั่วคราว 
  เพื่อการตรวจดูแลสุขภาพฯ (สพ.อ.4) (word)
 4. หลักฐานการรับคำขออนุญาตสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมาย ออกไปให้บริการคัดกรอง การควบคุม การป้องกัน การรักษาพยาบาล หรือการฟื้นฟูสุขภาพ อันเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (สพ.อ.5) (word)

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุฯ

5. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ/ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ/การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ทุกปี)
1. คลินิก (คลิก)
2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)
ต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล (ทุก 2 ปี)
1. คลินิก (คลิก)
2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ทุก 10 ปี)
1. คลินิก (คลิก)
2. โรงพยาบาลเอกชน

แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

 • แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม (word) (PDF)
 • แบบตรวจอนุญาตคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (PDF)
 • แบบตรวจสุขภาพคลินิกทันตกรรมและคลินิกเฉพาะด้านทันตกรรม  (word) (PDF)
 • แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (PDF)
 • แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (PDF)
 • แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย(PDF)
 • แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์ (PDF)
 • คุณลักษณะของสภาพคลินิกการแพทย์แผนจีน  (PDF)
 • แบบบันทึกกิจกรรมทัศนะเทคนิค  (PDF)
 • แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก (PDF)
 • แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (PDF)
 • แบบบันทึกสิ่งมีชีวิตคลินิกกิจกรรมบำบัด  (PDF)
 • แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (PDF)
 • แบบตรวจสุขภาพคลินิกกายอุปกรณ์  (PDF)
 • แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์ (PDF)
 • แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด (PDF)
 • แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)  (PDF)
 • รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล (PDF)
 • แบบตรวจมาตรฐานคลินิกเพื่อการเฝ้าระวัง (ภายหลังได้รับอนุญาต)
  1. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกายอุปกรณ์แก้ไข (word)
  2. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจ
   และทรวงอก (word)
  3. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)
  4. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกิจกรรมบำบัด (word)
  5. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกจิตวิทยา (word)
  6. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกทันตกรรมแก้ไข (word)
  7. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง (word)
  8. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเทคนิคการแพทย์ (word)
  9. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกรังสี (word)
  10. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเวชกรรม (word)
  11. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกสื่อความหมาย (word)
  12. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-การแพทย์แผนไทยประยุกต์ไทย (word)
  13. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกกายภาพบำบัด (word)
  14. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (word)
  15. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย (word)
  16. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยด้านนวดไทย (word)
  17. บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี-แผนไทยเวชกรรมไทย (word)
  18. บันทึกมาตรฐานไตเทียม-ประจำปี (word)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สถานพยาบาล
  ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559) (PDF)
  1. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) (PDF)
  2. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558 (PDF)
  3. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
   (ฉบับที่ 2) 2562 (PDF)
  4. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 (PDF)
  5. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล (PDF)
  6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (รก ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๙ง, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) (PDF)
  7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ในสถานพยาบาล (PDF)
  8. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร (PDF)
  9. ประกาศกรมสนับสนนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม (PDF)
  10. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์ (PDF)
  11. ประกาศกระทรวงฯ มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๔ (PDF)
  12. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDF)
 2. พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 (PDF)
  2.1 ประกาศกรมสนนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการชำระ
  ค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาต (PDF)