1
2
previous arrow
next arrow

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

 1. การขออนุญาตเปิดใหม่
  • คู่มือการขออนุญาต/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ชุดเอกสารประกอบการขออนุญาตเปิดใหม่
  • ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
  • เอกสารตามเกณฑ์ GPP
 2. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาต
  • การเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต
  • การแสดงความจำนงขอดำเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
  • การเพิ่มหรือลดพื้นที่ของสถานที่
  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
  • การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา
  • การย้ายสถานที่เก็บยา
  • การเปลี่ยนเวลาทำการ
  • การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่
  • การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด
 3. การขอรับใบแทน
 4. การแจ้งยกเลิกใบอนุญาต
 5. การต่ออายุใบอนุญาต
 6. แบบตรวจสถานที่ (แบบตรวจ GPP ข.ย.1)

ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)

ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)

 1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาต
  • การเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต
  • การแสดงความจำนงขอดำเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
  • การเพิ่มหรือลดพื้นที่ของสถานที่
  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
  • การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา
  • การย้ายสถานที่เก็บยา
  • การเปลี่ยนเวลาทำการ
  • การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่
  • การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด
 2. การขอรับใบแทน
 3. การแจ้งยกเลิกใบอนุญาต
 4. การต่ออายุใบอนุญาต
 5. แบบตรวจสถานที่ (แบบตรวจ GPP ข.ย.2)

ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3)

ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3)

 1. การขออนุญาตเปิดใหม่
  • คู่มือการขออนุญาต/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ชุดเอกสารประกอบการขออนุญาตเปิดใหม่
  • ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
  • เอกสารตามเกณฑ์ GPP
 2. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาต
  • การเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต
  • การแสดงความจำนงขอดำเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
  • การเพิ่มหรือลดพื้นที่ของสถานที่
  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
  • การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา
  • การย้ายสถานที่เก็บยา
  • การเปลี่ยนเวลาทำการ
  • การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่
  • การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด
 3. การขอรับใบแทน
 4. การแจ้งยกเลิกใบอนุญาต
 5. การต่ออายุใบอนุญาต
 6. แบบตรวจสถานที่ (แบบตรวจ GPP ข.ย.3)

ร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4)

ร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4)

 1. การขออนุญาตเปิดใหม่
  • คู่มือการขออนุญาต/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ชุดเอกสารประกอบการขออนุญาตเปิดใหม่
  • ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
  • เอกสารตามเกณฑ์ GPP
 2. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาต
  • การเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต
  • การแสดงความจำนงขอดำเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
  • การเพิ่มหรือลดพื้นที่ของสถานที่
  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
  • การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา
  • การย้ายสถานที่เก็บยา
  • การเปลี่ยนเวลาทำการ
  • การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนเลขหมายประจำสถานที่
  • การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด
 3. การขอรับใบแทน
 4. การแจ้งยกเลิกใบอนุญาต
 5. การต่ออายุใบอนุญาต
 6. แบบตรวจสถานที่ (แบบตรวจ GPP ข.ย.4)

ติดต่อสอบถาม Line OA พ.ร.บ.ยา (ID: @isv2683w)

https://lin.ee/bguZ3Xb