ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) ครั้งที่ 2/2567