ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) ครั้ง 3 /2567