ประชุมคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567