ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียน ด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด