จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ครั้งที่ 2/2567