จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ครั้งที่ 3/2567