1
2
previous arrow
next arrow

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
  • 1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธันวาคม 2564 (PDF)
  • 1.2 หลักเกณฑ์กัญชากัญชง ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2565  (PDF)
   • 1.2.1 Check list เอกสารแนบกัญชงกัญชาและเทอร์ปีน ฉบับปรุง 9 มิถุนายน 2565 (PDF)
   • 1.2.2 แบบหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง 16 มิ.ย. 65 (PDF)
   • 1.2.3 Q&A การจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีกัญชาและกัญชง 16 มิ.ย. 65 (PDF)
  • 1.3 แนวทางการใช้คำว่า Anti Bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค.64  (PDF)
  • 1.4 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 64  (PDF)
  • 1.5 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบฉลากและรายการสารที่ต้องเพิ่มเงื่อนไข 2 ธ.ค. 64  (PDF)
  • 1.6 เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 64  (PDF)
  • 1.7 ตัวอย่าง LETTER OF AUTHORIZATION Update 16-11-61 (PDF)
  • 1.8 ไฟล์คำนวณปริมาณสารตามประกาศกระทรวง-21-05-62 (PDF)
  • 1.9 รายการสารที่ต้องเพิ่มเงื่อนไขประกอบการจดแจ้งหรือต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF)
  • 1.10 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (4 ตุลาคม 2565)  (PDF)
  • 1.11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก (4 ตุลาคม 2565) (PDF)
  • 1.12 คำชี้แจง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก (ข้อ 1.10 และ 1.11)  (PDF)
  • 1.13 หลักเกณฑ์การพิจารการจดแจ้งเครื่องสำอางในรูปแบบ Ampoule, Vial และ Syringe (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2566) (PDF)
  • 1.14 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก (Mouth spray) (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2566) (PDF)
  • 1.15 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2567) (PDF)
แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง
 • 2. แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง
  • 2.1 แบบคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.1) (PDF)
  • 2.2 แบบคำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.2) (PDF)
  • 2.3 แบบคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4) (PDF)
  • 2.4 แบบคำขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.6) (PDF)
  • 2.5 รายงานการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางเฉพาะเพื่อการส่งออกฯ (แบบ รง.ค.1) (PDF)
  • 2.6 หนังสือมอบอำนาจ F-CH2-13 (Update 30/4/2567) (PDF)
   • หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PDF)
  • 2.7 ใบควบคุมกระบวนการ F-CH2-1 (Update 260467) (PDF)
  • 2.8 แบบฟอร์มตรวจเอกสารจดแจ้ง F-C2-2 (update20-6-61) (PDF)
  • 2.9 คำขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 02072562  (PDF)
  • 2.10 คำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง (ฉ.ค.1) (PDF)
  • 2.11 คำขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง (แบบ ฆส.1) (PDF)
  • 2.12 ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือ วิเคราะห์ทางวิชาการ (F-C2-24) (PDF)
  • 2.13 แบบเปรียบเทียบคดีกำหนดค่าปรับ ปป.4 ปป.2 และ แบบมอบอำนาจค่าปรับ (11/9/61) (PDF)
  • 2.14 ตัวอย่างการขอชำระค่าปรับ กรณีบุคคลธรรมดา (PDF)
  • 2.15 ตัวอย่างการขอชำระค่าปรับ กรณีนิติบุคคล (PDF)
  • 2.16 ใบตรวจรับเอกสารการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (F-CH2-10) Update 26/04/67 (PDF)
  • 2.17 จดหมายแจ้งความประสงค์เพิ่มข้อมูลผุ้ว่าจ้าง 30-7-62  (PDF)
  • 2.18 คำขอแก้ไขรายละเอียดสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง) F-C2-38 271163  (PDF)
  • 2.19 ใบตรวจรับเอกสารการขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง GMP เครื่องสำอาง F-C2-26 (PDF)
  • 2.20 ใบตรวจรับเอกสารการแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง F-CH2-9 (Update 30/4/2567) (PDF)
คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
 • 3. คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  • 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ประกอบการ4-9-61 (PDF)
  • 3.2 คู่มือการใช้งานระบบขอต่ออายุใบจดแจ้ง11-9-61 (PDF)
คู่มือประชาชน
 • 4. คู่มือประชาชน
  • 4.1 การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจเครื่องสำอาง (Update 26/04/67) (PDF)
  • 4.2 การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง-N140964 (PDF)
  • 4.3 การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางกรณีต้องส่งฉลากประกอบการพิจารณา-N140964 (PDF)
  • 4.4 การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง-กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง (Update 24/05/67) (PDF)
  • 4.5 การออกหนังสืออนุญาตการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ-N090963 (PDF)
  • 4.6 การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (Update 17/08/65) (PDF)
  • 4.7
   • 4.7.1 การยื่นคำขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ [N] (010465) (PDF)
   • 4.7.2 การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก ผ่านระบบ e-submission-N090963 (PDF)
  • 4.8 การขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (Update 26/04/67) (PDF)
  • 4.9 การออกใบแทนใบรับจดเเจ้งเครื่องสำอาง (PDF)
  • 4.10 การขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง-GMP-เครื่องสำอาง (Update 26/04/67) (PDF)
  • 4.11 การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ (Update 29/04/67) (PDF)
  • 4.12 การประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง (Update 30/04/67) (PDF)
   • 4.12.1 คำขอประเมินเอกสารวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง (F-C2-31) (Update 15/03/64) (PDF)
   • 4.12.2 ใบตรวจรับเอกสารคำขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง (F-C2-32) (Update 15/03/64) (PDF)
   • 4.12.3 การประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางอาเซียน (PDF)
   • 4.12.4 ใบควบคุมกระบวนการ (F-CH2-1) (Update 29/04/67) (PDF)
  • 4.13 การยื่นคำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง (Update 17/08/65) (PDF)
  • 4.14 การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง (UPDATE 01/05/67) (PDF)
  • 4.15 การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN COSMETIC GMP) กรณีตรวจประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (UPDATE 25/04/67) (PDF)
  • 4.16 การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN COSMETIC GMP) กรณีตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจ (UPDATE 25/04/67) (PDF)
  • 4.17 การขอผลการตรวจสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง กรณีสถานที่ใหม่หรือย้ายสถานที่ (UPDATE 26/4/2567) (PDF)
  • 4.18 การแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการ (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง)(UPDATE 26/04/2567) (PDF)
คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
 • 5. คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
  • 5.1 คู่มือประชาชน การขอผลการตรวจสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง กรณีสถานที่ใหม่หรือย้ายสถานที่ (UPDATE 9/5/2567) (PDF)
  • 5.2 คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง (UPDATE 8/5/2567) (PDF)
  • 5.3 คู่มือ การใช้งานระบบขอหนังสือรับรองสถานที่ (UPDATE 5/4/2565) (PDF)
  • 5.4 คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
   • 5.4.1 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (UPDATE 28/12/2563) (PDF)
   • 5.4.2 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (UPDATE 11/2563) (PDF)
  • 5.5 คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ.2566
   • 5.5.1 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ. 2566 (PDF)
   • 5.5.2 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ. 2566 (PDF)
   • 5.5.3 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง ระบบเครื่องสำอาง Refill station (PDF)
   • 5.5.4 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง ระบบเครื่องสำอาง Refill station (PDF)
  • 5.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (PDF)
  • 5.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (PDF)
  • 5.8 คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง GUIDELINE ON THE PREPARATION OF PRODUCTS INFORMATION FILE (PIF) (PDF)
  • 5.9 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การยื่นขอผลการตรวจสถานที่เพื่อประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง (ฉบับปรับปรุง) (UPDATE 8/2/2566) (PDF)
   • 5.9.1 VDO ขั้นตอนการยื่นขอผลการตรวจสถานที่เพื่อประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง (UPDATE 10/05/65) (PDF)
  • 5.10 วิธีการหาพิกัด GPSประกอบการอนุมัติสถานที่เพื่อจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF)
  • 5.11 วิธีการส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ) สำหรับผู้ประกอบการ (โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับคู่มือ ข้อ 5.8) (UPDATE 30/9/64) (PDF)
  • 5.12 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการเครื่องสำอาง (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง) (PDF)
คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง
 • 6. คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง
  • 6.1 OPEN ID (PDF)
  • 6.2 โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบเครื่องสำอางอัตโนมัติ (PDF)
  • 6.3 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ (PDF)
  • 6.4 การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (VDO) (PDF)
  • 6.5 คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF) (PDF)
  • 6.6 คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ (PDF)
  • 6.7 คู่มือจดแจ้งพาเลตระบบอัตโนมัติ (PDF)
  • 6.8 คู่มือจดแจ้ง ต่างสีต่างกลิ่น ระบบอัตโนมัติ (PDF)
  • 6.9 คู่มือการขอหนังสือรับรองเครื่องสำอาง (Certificate) (PDF)
  • 6.10 คู่มือการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF)
  • 6.11 คู่มือการยื่นคำขอนำเข้าเฉพาะครั้ง (PDF)
  • 6.12 คู่มือการยื่นขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอางมาก่อน (PDF)
  • 6.13 คู่มือการยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF)
  • 6.14 คู่มือการยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง(กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง) (PDF)
  • 6.15 คู่มือการใช้งานระบบเครื่องสำอาง Refill station สำหรับเจ้าหน้าที่ (PDF)
  • 6.16 คู่มือการใช้งานระบบเครื่องสำอาง Refill station สำหรับผู้ประกอบการ (PDF)
  • 6.17 คู่มือการเข้าใช้งานระบบการออกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ประกอบการ (PDF)
คำสั่งจังหวัด เรื่อง การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 599/2566 เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดแจ้งเครื่องสำอางในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 (PDF)
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 176/2567 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการถอนการยึด หรือถอนการอายัด เครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 (PDF)

*สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า*** เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (PDF)

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • 9. ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • 9.1 จดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (Update 30/4/2567) (PDF)
  • 9.2 จดหมายขอยกเลิกสถานประกอบการเครื่องสำอาง (PDF)
  • 9.3 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีเชิญผู้ประกอบการมาให้ถ้อยคำฯ) (PDF)